Slapukų politika

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VLADO ŠLAITO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Ši interneto svetainės lankytojų asmens duomenų privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Politika), yra skirta supažindinti Jus, interneto svetainės www.ukmergesvb.lt lankytojus, kaip tvarkome asmens duomenis siekdami užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą, administruodami svetainės turinį ir pritaikydami ją pagal Jūsų poreikius. Joje atskleidžiama, kokiais principais vadovaujamės ir kaip elgiamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos gauname.

Duomenų valdytojas gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarko asmens duomenis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

Asmens duomenų privatumo ir slapukų naudojimo politika

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinomas arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas).

Slapukai – itin nedidelės apimties tekstiniai failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Jie leidžia atpažinti lankytoją per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

Duomenų valdytojas – Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, buveinės adresas Vytauto g. 30, LT-20107, Ukmergė, juridinio asmens kodas 290346210.

 

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Duomenų valdytojas interneto svetainės pagalba renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 1. bibliotekos vartotojų (lankytojų) asmens duomenys tvarkome fiziniui asmeniui naudojantis LIBIS (Lietuvos integrali informacijos sistema) paslauga,
 2. bibliotekos vartotojų (lankytojų) kontaktinius duomenys (vardas, pavardė, el. paštas), slaptažodį, bibliotekos vartotojo pažymėjimo numerį tvarkome naudojantis DB (Duomenų bazė),
 3. atsakymų į užduotus klausimus (užklausas) svetainės skiltyje „Klausk bibliotekininko“ pateikimo tikslu tvarkome Jūsų pateiktą elektroninio pašto adresą, klausimo pateikimo datą, turinį, duomenų valdytojo atsakymo pateikimo datą, turinį,
 4. siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Slapukai”.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOS

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Jūsų pateiktu sutikimu, atsižvelgiant į teisės aktų bei šios Politikos nustatytus reikalavimus. Asmens duomenys taip pat tvarkomi siekiant įgyvendinti teisės aktais svetainės valdytojui nustatytas prievoles ar siekiant duomenų valdytojo teisėtų interesų.

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 1. knygų užsakymo tikslu LIBIS užsiregistravusiems vartotojams (lankytojams) asmens duomenys tvarkome Jūsų sutikimu,
 2. DB naudojimosi tikslu vartotojų (lankytojų) kontaktinius duomenys, slaptažodį, bibliotekos vartotojo pažymėjimo numerį tvarkome Jūsų sutikimu,
 3. atsakymų į užduotus klausimus (užklausas) svetainės skiltyje „Klausk bibliotekininko“
 4.  pateikimo tikslu asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimu.
 5. slapukų pagalba surinktus asmens duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir siekdami duomenų valdytojo teisėtų interesų.

 

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI

Asmens duomenys apie Jus renkame tiesiogiai iš Jūsų paties – kai Jūs apsilankote www.ukmergesvb.lt ir (ar) sutinkate su įrašomais slapukais. Statistinė informacija renkama pasitelkiant „Google Analytics“ įrankį.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. jei yra Jūsų sutikimas;
 2. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
 3. teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, ir pan.). Tokiais atvejais pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam mūsų nurodymui įvykdyti ar konkrečioms paslaugoms suteikti. Su visais paslaugų teikėjais esame sudarę rašytinius susitarimus, pagal kuriuos Jūsų asmens duomenis jie gali tvarkyti tik laikydamiesi mūsų nurodymų, negalėdami duomenų naudoti kitais tikslais be mūsų sutikimo.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Analizei surinktų slapukų informaciją saugome ne ilgiau kaip 24 mėn. Kitų slapukų galiojimo terminas yra trumpesnis, t. y. tik Jūsų seanso prisijungimo metu, bet, kai kuriais atvejais, gali galioti ir iki 2 metų, nebent tokius slapukus ištrinsite anksčiau. Plačiau apie konkrečius slapukų galiojimo terminus rasite Politikos skiltyje „Slapukai“.

Ilgesnis, nei nurodyta šioje Politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas,
 • Lankytojo duomenys būtini tinkamam ginčo ar skundo išsprendimui,
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo  atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

 

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Siekdamas sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus, arba ar visi Jūsų asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus adresu Vytauto g. 30, LT-20107, Ukmergė arba į duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: mertodininkas@ukmergesvb.lt

Kaip tai padaryti, galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra paskelbta duomenų valdytojo interneto svetainėje, skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga”.

Jūs taip pat turite teisę:

 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
 • prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą.
 • prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • pateikus mums prašymą, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant asmens duomenų teisinės apsaugos teisės aktų nuostatų, išskyrus šioje Politikoje numatytus atvejus,
 • iš karto išreikšdamas savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Jei manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis arba Jūsų teisė į privatumą yra pažeista, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktinius duomenis rasite interneto svetainėje adresu www.vdai.lrv.lt

 

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą svetainėje.

Jums pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Svetainėje slapukus mes naudojame, siekiant:

1)užtikrinti svetainės veikimą, jos funkcionalumą ir efektyvumą;

2)užtikrinti patogų naudojimąsi interneto svetaine;

3)padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklalapyje praleistas laikas.

Techniniai slapukai  yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras Svetainės paslaugas ir Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis. Be šių slapukų nebūtų galimybių naudotis Interneto svetaine, arba ji veiktų ne taip, kaip turėtų. Dėl šios priežasties atsisakyti būtinųjų techninių slapukų nėra galimybės.

Svetainėje naudojame statistinius slapukus, kurių pagalba gautą informaciją naudojame tam, kad galėtume patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.

Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami Svetainėje, ir tikslus, kuriais jie naudojami, galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga, _gat, _gid

Google Analytics: Renka informaciją, kaip lankytojai naudoja tinklapį. Slapukai surenka informaciją anonimine forma, įskaitant ir tinklapio lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

Atitinkamai: 2 metai; 1 min; 24 val.

Unikalūs ID numeriai

cookie_notice_accepted

Atpažįsta, ar vartotojas sutiko su slapukų politika

Jei paspaudė „Sutinku” – 1 metai

Reikšmė 1

__cfduid

Naudojamas turinio tinkle „Cloudflare”, siekiant nustatyti patikimą žiniatinklio srautą.

1 mėnuo

 

 

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu, tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti. Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose naršyklėse.

Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos interneto svetainėje, yra taikoma tų interneto svetainių privatumo politika, ir duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už šių interneto svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą ir jų privatumo politikos nuostatas.

array(2) { [0]=> string(10) "2024-07-22" [1]=> string(10) "2024-07-30" } array(2) { [0]=> string(73) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/vaiku-dienos-stovykla-tarp-knygu/" [1]=> string(112) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/edukacija-suaugusiems-piesiniu-ir-nuotrauku-apipavidalinimo-dirbtuveles/" } array(2) { [0]=> string(40) "Vaikų dienos stovykla „Tarp knygų“" [1]=> string(82) "Edukacija suaugusiems „Piešinių  ir nuotraukų apipavidalinimo dirbtuvėlės"" }