Asmens duomenų apsauga

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka siekia užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, informuojame apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną bei supažindiname duomenų subjektus su jų teisėmis.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje duomenų apsaugos pareigūno pareigas eina vyresnioji bibliotekininkė duomenų apsaugai Laima Kutiščeva

Tel.: 8 600 70802, el.p.:  metodininkas@ukmergesvb.lt

Informacija apie duomenų tvarkymą Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje

Mokymai

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje 2019 m. lapkričio 21 d. vyko duomenų apsaugos mokymai bibliotekos darbuotojams, kuriuos vedė Ukmergės savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnė. Vedamų mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su pagrindinėmis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos nuostatomis bei naujų procesų, skirtų užtikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, praktiniu įgyvendinimu.

Privatumo politikos

Privatumo politikos

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjekto teisės

Vaizdo stebėjimas

Tvarkomi duomenys:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenų tvarkymo tikslai:

  1. užtikrinti Vlado Šlaito viešosios bibliotekos darbuotojų bei lankytojų saugumą;
  2. užtikrinti Vlado Šlaito viešosios bibliotekos patalpose ir prie pastato esančio turto apsaugą.

Duomenų valdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka (įmonės kodas 290346210, Vytauto g. 30, LT-20107, Ukmergė, el. paštas: direktore@ukmergesvb.lt

Duomenų tvarkymo pagrindas:

tvarkyti  duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų – apsaugoti Vlado Šlaito viešosios bibliotekos turtą, užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugumą (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas „Tvarkymo teisėtumas“ https://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).

Vaizdo stebėjimo vietos:

Vaizdo stebėjimas vykdomas prie įėjimų į Bibliotekos pastatą, (Vytauto g. 30 ir J. Basanavičiaus g.), automobilių stovėjimo aikštelėje, pirmojo, antrojo ir trečiojo aukšto koridoriuose, įėjus pro viengubus vartelius (iš Basanavičiaus gatvės), pirmojo aukšto (iš Vytauto gatvės) įėjus pro dvigubus vartelius, Informacijos ir inovacijų mokymų klasėje ir kompiuterių patalpoje, Vaikų literatūros ir edukacijų skyriaus dokumentų fondo patalpoje, kūrybos erdvių patalpoje, žaidimų kambaryje, antro aukšto koridoriuje (priešais konferencijų salę), Vartotojų aptarnavimo skyriaus dokumentų fondo dviejose patalpose, Bibliografijos-kraštotyros skyriaus dokumentų fondo ir skaityklos patalpose bei prie įėjimo į skyrių.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

vaizdo stebėjimo duomenys saugomi iki 72 val., po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus.

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

Korupcijos prevencija

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje galite pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją.

Pranešimai gali būti pateikiami:
telefonu 8 659 34831,
elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu: korupcijaukm@gmail.com
tiesiogiai atvykus į Biblioteką (Vytauto g.30, Ukmergė).

Pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas, jūsų nuomone, svarbias aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.
Jūsų pranešimą išnagrinės Apgaulės ir korupcijos prevencijos komisija (toliau Komisija) ir priims sprendimą dėl informacijos panaudojimo. Komisija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Asmenys, nenurodę savo kontaktinių duomenų, apie sprendimų rezultatus nebus informuojami.
Pranešti apie korupciją galite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai STT.

Korupcijos tvarka

Korupcijos komisijos darbo reglamentas

Įsakymas dėl viešosios bibliotekos apgaulės ir korupcijos prevencijos komisijos pakeitimo

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa

array(0) { } array(0) { } array(0) { }