Prieš devynis dešimtmečius

2013 07 01

Rasa Griškevičienė   

„Savo narsumu, garsiais karo žygiais 1 pėstininkų pulkas turi teisę didžiuotis. Jam teko kautis nuo pačių pirmųjų įsikūrimo dienų su visais Lietuvos priešais  įvairiuose kovų baruose, išžygiuoti Lietuvą skersai  ir išilgai. Visi svarbesnieji karo žygiai vainikuoti gražiomis pergalėmis.   

Myli gediminėnų tvirtai žengiančias kolonas Ukmergės miestas ir dažnai apmėto ir ginklus apkaišo gėlėmis už jų skambiai dainuojamas gražias dainas ir meniškus orkestro koncertus; myli šaunius gediminėnus plati Ukmergės apylinkė už jų įdomias šventes, į kurias suvažiuoja ne tik visų kaimų jaunimas, bet seneliai ir vaikai lyg į didžiausius atlaidus; myli ir gerbia gediminėnus visa Lietuva už jų garsiuosius žygius ginant nuo svetimųjų savo žemę. Nieko nesigailima gediminėnams: Miesto Savivaldybė nemokamai perleido prie kareivinių esantį gražų sodnelį, jau visuomenės padovanota keli sunkūs ir keli lengvi kulkosvaidžiai, kelios dešimtys šautuvų ir daug kitų vertingų dovanų. Jie nuolat kviečiami, ypatingai kariuomenės ir visuomenės dienų progomis, į visus miestelius, kur iškilmingai su gėlėmis sutinkami, apdovanojami, pavaišinami ir išlydimi į namus su džiaugsmo ašaromis“.   

Taip prieš 75-erius metus rašė „Ūkininko patarėjo“ laikraštis savo publikacijoje „1 pėstininkų D.L.K. Gedimino pulkui 20 metų“. Tąsyk iškilmėse, skirtose pulko gyvavimo jubiliejui, kaip informuoja laikraščio korespondentas Aug. Stankevičius, dalyvavo „Valstybės Prezidentas Antanas Smetona, Kariuomenės Vadas gener. St.Raštikis, I divizijos vadas gener. Pundzevičius, III divizijos vadas gen. Reklaitis, kiti to pulko buvę vadai, daug svečių ir buvusių šiam pulke karininkų. Pagerbdamas tiek daug prisidėjusius prie Lietuvos laisvės gynimo ir jos saugojimo gediminėnus, miestas pasipuošė vėliavomis ir vainikais“.    Eksponuojamoje parodoje surasime dar ir senesnių dokumentų nei minėtoji laikraščio publikacija. Šalia Gintauto Surgallio knygos „Pirmasis pėstininkų DLK Gedimino pulkas“, Jono Vaičenonio monografijos „Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje“, bene naujausio leidinio rajone „Ukmergės krašto architektūra fotografijose 1900-140“, išvysime 1928 metų nuotrauką – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulke tarnaujančių karininkų vinjetę, pagamintą minint pulko gyvavimo 10-ąsias sukaktuves.  Surasime parodoje ir daugiau senų nuotraukų ar raštiškų liudijimų apie pulko gyvenimą iš Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvų, taip pat ir pulko dainos žodžius, kuriuos parašė Petras Vaičiūnas.   

Parodoje eksponuojami istoriko Mariaus Jonaičio, muziejininkų Raimondo Ramanausko, Reginos Pulkauninkaitės bei kitų autorių rašiniai, publikuoti kultūros almanache „Eskizai“, „Veido“, „Savanorio“, „Atgimimo“ bei kituose leidiniuose, Ukmergės apskrities komendantūros anketinės žinios apie 1919-1922 m. žuvusius karius, buvusio I pėstininkų DLK Gedimino pulko kario ukmergiškio Vytauto Gipo rašyti laiškai šalies Prezidentui Valdui Adamkui,  Krašto apsaugos ministrams Česlovui Stankevičiui bei Linui Linkevičiui dėl šio pulko atminimo įamžinimo bei kiti dokumentai.

Melanijos Širvienės nuotraukos.