Nuotolis vėl suartino...

2020 05 13

Vanda Vinckienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė 

Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Laičių pradinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokytoja Jolanta Zgirskienė kartu su mokiniais pakvietė dalyvauti virtualioje pamokoje per Zoom pogramėlę.

Pamokos įžangoje buvo trumpai prisiminta istorija. Gegužės 7-oji kiekvienam lietuviui primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Už slaptą knygų laikymą ir platinimą nukentėjo tūkstančiai žmonių. Tarp jų buvo mokytojai, vaistininkai, kunigai, gydytojai.

Mokytoja Jolanta savo pasakojime priminė, kodėl Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena yra svarbi kiekvienam iš mūsų, pacitavusi gražių, reikšmingų citatų. Kaip antai Jono Jablonskio židžius: „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – ypatybės, siela, dvasia“. Pasiremdama tikrais istorijos faktais, pedagogė pagrindė, kodėl lietuvių kalba – pats brangiausias turtas, kurį mes privalome branginti, saugoti, didžiuotis juo, domėtis savo gimtosios kalbos istorija, tautosaka, savo prigimties šaknimis.

Pamokos metu bibliotekininkė kalbėjo pie tai, kaip Motiejus Valančius dvasinėmis ir pasaulinėmis, asketinėmis ir mokslinėmis knygutėmis „apipylė“ Lietuvą, o kai tai daryti rusai draudė, M. Valančius pirmasis mokė mus gabentis šviesos iš kitų valstybių, nesigailint jokių aukų, net ir laisvės. Kaip žemaičių vyskupas, rašytojas, švietėjas ir istorikas „ant kojų pastatė“ pirmuosius knygnešius, kurie tiek daug nulėmė mūsų gyvenimą, galime sužinoti iš knygos „Valančius. Pastabos pačiam sau“. Pamokos dalyviai susidomėję klausėsi iš jos skaitomų ištraukų, pažadėję bibliotekininkei ir patys ją pavartyti. Tačiau jie ne tik klausėsi, bet ir patys skaitė, aptarinėjo kalbininko Jono Jablonskio, kunigo, humanisto, vieno iš lietuvių raštijos kūrėjų, Mikalojaus Daukšos citatas, poeto, vertėjo  Vytauto Karaliaus pamokančius aforizmus: gerbkime žodį, leiskime jam pailsėti. Nejudink žodžio, kuris gali tave prispausti. Vienais žodžiais mes jodinėjam, o kiti mus užjodo...

Klausydamiesi mokytojos Jolantos šiai temai parinktos itin tinkančios, jautrios Vytauto Kernagio atliekamos dainos „Baltas paukštis“, atsisveikinome iki kito karto.

Po žydinčia pavasarine kriauše Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Dalios Miliukaitės-Buragienės eiles iš rinkinio „Skamba devynbalsė mūza“ skaitė Laičių bibliotekos lankytoja Karolina Laniauskaitė.

Autorės nuotraukos.