Tyrimas parodė: gyventojai lankosi bibliotekose ir rekomenduotų bibliotekas kitiems

2020 03 31

Laima Kutiščeva
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
vyriausioji metodininkė

Vadovaudamasi 2017 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo“, Vlado Šlaito viešoji biblioteka atliko tyrimą (taikytas kiekybinis tyrimo metodas, popierinė ir internetinė anketinė apklausa), kuriame savo nuomonę išsakė 241 Viešosios bibliotekos ir 336 rajono bibliotekų lankytojai.

Norėdami gerinti teikiamų bibliotekų paslaugų kokybę, tyrimo metu siekėme išsiaiškinti Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis bei palyginti Viešosios bibliotekos rezultatus su 2018 m. atliktu tyrimu. Numatytas respondentų skaičius – 705 (mieste – 356, rajone – 349), gautos 577 anketos t. y. 82 proc. Pagal lytį tyrime dalyvavo 178 vyrai, 399 moterys, daugiausia per 50 m. asmenys. (žr. 1 lentelę)

1 lentelė, demografiniai duomenys (amžius, lytis)

tyrimas

Apie penkiasdešimt procentų respondentų buvo dirbantys gyventojai. Analizuojant anketas nustatyta, kad 146 respondentai, t. y lankytojai (iš jų: 56 mieste, 90 kaime) bibliotekose lankosi dažniau nei kartą per savaitę. Kartą per keletą savaičių apsilanko 121 apklaustasis lankytojas (iš jų: 40 mieste, 81 kaime), kartą per mėnesį apsilanko 114 apklausoje dalyvavusių lankytojų (iš jų: 45 mieste, 69 kaime), o kartą per savaitę bibliotekose apsilanko 101 lankytojas (iš jų: 40 mieste, 61 kaime). Šešiasdešimt aštuoni respondentai teigė, kad bibliotekose apsilanko kartą per keletą mėnesių, trylika – kartą per pusę metų. Neaktyvūs, keturiolika apklaustųjų gyventojų, kurie bibliotekose apsilanko retai (iš jų: 8 kartą per 12 mėn, 6 rečiau nei kartą per metus).

Ir kaimo, ir miesto bibliotekose daugiausia (t. y. 328 gyventojai – respondentai) lankosi dėl laisvalaikio leidinių, dėl leidinių studijų ar / ir mokslo tikslais (t. y. 110 respondentų) bei dalyvauja organizuojamuose bibliotekų renginiuose (t. y. 317 respondentų), naudojasi kompiuteriais (t. y. 228 respondentai). Bibliotekose gyventojai ne tik leidžia laisvalaikį (145 respondentai), bet ir lankosi užsiėmimuose (141 respondentas). Dvidešimt aštuoniems gyventojams (respondentams) bibliotekos yra jų darbo vieta, jie naudojasi ne tik bibliotekų patalpomis, kad galėtų dirbti, bet ir čia esančia įranga.

Bibliotekų aptarnavimo kokybe yra visiškai patenkinti arba labiau patenkinti 99 proc. respondentų (t. y. 506 respondentai, iš jų: 205 mieste, 301 kaime), patalpomis – 95,5 proc. respondentų (t. y. 551 respondentas, iš jų: 198 mieste, 267 kaime).

Gyventojai naudojosi informacija, pateikta Vlado Šlaito viešosios bibliotekos svetainėje www.ukmergesvb.lt (77 respondentai, t. y. 13,3 proc.), Viešosios bibliotekos FB paskyroje (88 respondentai, t. y. 15,2 proc.), apie bibliotekų naujienas sužino perskaitę informaciją spaudoje / skelbimų lentose (98 respondentai, t. y. 17 proc.). Apie vykstančius bibliotekose renginius, mokymus, edukacinius užsiėmimus ir kt. veiklą informuoja bibliotekų darbuotojai (264 respondentai, t. y. 45,8 proc.), lankytojams siunčiama informacija el. paštu (24 respondentai, t. y. 4,2 proc.).

Tyrime dalyvavę 569 lankytojai (respondentai) teigė, kad ketina / galbūt ketina lankytis bibliotekose, 7 respondentai nežinojo, ar lankysis, 1 respondentas nesilankys bibliotekose. Dauguma apklausoje dalyvavusių gyventojų (t. y. 574 respondentai) rekomenduotų bei galbūt rekomenduotų apsilankyti bibliotekose (Viešojoje bibliotekoje – 241 respondentas, kaimo padaliniuose – 333 respondentai, 3 neturėjo nuomonės), 499 gyventojai rekomenduotų bibliotekose organizuojamus edukacinius užsiėmimus. Lyginant su ankstesniu Viešosios bibliotekos atliktu tyrimu, matyti, kad lankytojų pasitikėjimas augo ir Viešąją biblioteką rekomentuotų ir galbūt rekomenduotų 100 proc. apklaustųjų (2018 m. – 89,8 proc.), per 87,5 proc. (2018 m. – 70,6 proc.) rekomenduotų ir bibliotekos edukacinius užsiėmimus.

Dėkojame visiems gyventojams, kurie dalyvavo apklausoje. Išsamesnė  informacija bus apibendrinta ir pateikta anketinio tyrimo ataskaitoje.