Ukmergės miesto literatūrinės premijos istorija

2019 06 28

Šiemet minimas dvidešimties metų jubiliejus, kai nuo 1999-ųjų metų Ukmergėje yra teikiama literatūrinė Vlado Šlaito premija. Per šį dvidešimtmetį premija buvo įteikta ir iš Ukmergės krašto kilusiems, ir kitų regionų bei kitose šalyse gyvenantiems kūrėjams. Vis tik premijos priešistorė daug senesnė – Ukmergės literatūrinė premija, skirta apdovanoti geriausio literatūros kūrinio autorių, šio krašto šviesuolių iniciatyva buvo įsteigta dar 1937 metais.

1937 metų pabaigoje Ukmergės miesto gyventojai paskutinę metų dieną paminėti nusprendė įteikdami premiją geriausiajam mūsų šalies rašytojo kūriniui. Lapkričio 26 dieną Ukmergėje, Jachtklubo svetainėje, įvyko premijos įteikimo iniciatorių susitikimas ir tam klausimui buvo sudarytas komitetas. Kaip rašoma 1937 metų „Lietuvos aido“ laikraštyje, „komiteto nariai buvo Ukmergės šaulių rinktinės vadas pulk. leit. Pošiūnas, I rajono pradžios mokyklų inspektorius Cibulskas, mok. Biliūnas, Naujokaitis, Jasinevičius, Kuzmickas ir II apylinkės tardytojas Žėruolis“. Literatūrinės premijos įteikimo aktyvistai vylėsi, kad visuomenė susidomės šiuo įvykiu ir premijos įteikimas taps svarbiu miesto gyvenimo akcentu. Buvo įsteigtas nuolatinis literatūros premijos fondas, iš kurio kasmet numatyta skirti premiją už geriausią, tais metais sukurtą grožinės literatūros kūrinį. Pirmoji literatūrinė premija 1937 metais buvo skirta prof. V. Mykolaičiui-Putinui už jo romaną „Krizė“.

1938 metų kovo mėnesį Ukmergės literatūros premijos komiteto iniciatyva buvo suorganizuotas literatūros vakaras, kurio metu savo kūrybą skaitė pirmasis premijos laureatas prof. V. Mykolaitis-Putinas, rašytojai L. Dovydėnas, K. Inčiūra, F. Neveravičius, S. Santvaras. V. Mykolaitis-Putinas pasidžiaugė ukmergiškių domėjimusi literatūra ir paskaitė pluoštą eilėraščių, skirtų pavasariui. Svečiai diskutavo ir apie naujausias Lietuvos bei pasaulio aktualijas, kalbėjo apie Kultūros fondo reikšmę ir gyrė Ukmergę, jau daug nuveikusią šioje srityje.

Premijos įkūrimo komitetas vėl pradėjo ruoštis premijos įteikimui. Premijai buvo skirta 500 litų suma, prie kurios surinkimo prisidėjo ir kai kurios Ukmergės įstaigos bei organizacijos. 1939 metų pradžioje Ukmergės literatūrinę premiją už romaną „Mediniai stebuklai“ buvo nuspręsta įteikti rašytojui Kaziui Borutai. Premijos įteikimo vakaras įvyko 1939 metų kovo 18 dieną. Ta proga Ukmergės valstybinėje Antano Smetonos gimnazijos salėje įvyko literatūros vakaras, kuriame savo kūrinius skaitė premijos laureatas K. Boruta, L. Gira, S. Nėris, K. Jakubėnas, P. Cvirka, J. Marcinkevičius ir kiti kūrėjai. Šventę pradėjo pradžios mokyklų inspektorius, apie laureato K. Borutos kūrybą kalbėjo renginio svečiai, kurie taip pat pabrėžė, kad Ukmergė – vienas pirmųjų Lietuvos miestų, skyręs tiek daug dėmesio literatūrai ir įsteigęs literatūros premiją.

1940 metais literatūrinės premijos komitetas Ukmergės valstybinėje Antano Smetonos gimnazijoje vėl rengėsi didelei literatūros šventei, kurios metu taipogi būtų įteikta premija. Vis tik laikmečio realijos pakoregavo šiuos komiteto planus, o literatūrinė premija Ukmergėje buvo atnaujinta tik 1999 metais. Nuo tada kasmetinė literatūrinė premija buvo pavadinta iškilaus mūsų krašto poeto Vlado Šlaito vardu, kuris, nors ir emigravo į Angliją, ne viename savo eilėraštyje skaidriu nostalgišku liūdesiu nuspalvino Ukmergę, jos gatves, Žemaitkiemio miestelį, Šventosios upę.

Iki 2008 metų  literatūrinė Vlado Šlaito premija už reikšmingus poezijos, prozos, publicistikos, literatūros kritikos ir kitus kūrinius buvo skiriama rajono literatui arba kūrinio apie Ukmergę ir jos žmones autoriui. Vis tik siekiant garsinti kraštiečio poeto Vlado Šlaito kūrybą ir asmenybę, populiarinti ir akcentuoti jo kūryboje išreikštą ilgesingą ir aistringą meilę gimtajam kraštui, atstatant tarpukario Lietuvoje buvusios miesto literatūrinės premijos tradicijas, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  sprendimu 2008 metais patvirtinta nauja literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų redakcija, pagal kurią konkursas skelbiamas visoje šalyje bei užsienyje  ir premija teikiama už literatūrinius kūrinius, labiausiai išreiškiančius meilę gimtajam kraštui, tėviškei.

Literatūrinė mūsų krašto premija svarbi ne tik ją gavusiam autoriui, bet ir visai miesto bendruomenei. Kaip rašoma senojoje periodinėje spaudoje, tarpukaryje egzistavusios premijos įteikimas susilaukdavo didelio literatų, mokinių ir didelės visuomenės dalies susidomėjimo. Šiandienos literatūrinės Vlado Šlaito premijos įteikimas taip pat svarbus ne tik kaip kultūrinis, bet ir  istorinis Ukmergės miesto gyvenimo ženklas.

Parengė Sigita Astikienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Nuotraukose: poetas Vladas Šlaitas; jo gimtoji sodyba Žemaitkiemyje.
Pirmasis Ukmergės miesto literatūrinės premijos laureatas Vincas Mykolaitis-Putinas jaunystės ir brandos metais. Rašytojo kapavietė Rasų kapinėse Vilniuje.