Asmens duomenų apsauga

2019 12 04

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka siekia užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, informuojame apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną bei supažindiname duomenų subjektus su jų teisėmis.

• Duomenų apsaugos pareigūnas

Informacija apie duomenų tvarkymą Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje

Mokymai

Privatumo politikos

Duomenų subjekto teisės

Vaizdo stebėjimas