Kraštotyra

2016 04 10

Kraštotyros skaitykloje kaupiami ir sisteminami dokumentai apie Ukmergės kraštą ir iškilius jo žmones, rūpinamasi jų sklaida. Kraštotyros dokumentų fonde – leidiniai, skirti Ukmergės krašto istorijai, literatūrai, švietimui, kultūrai, kraštiečių knygos, knygos apie kraštiečius, taip pat įvairūs kartografiniai bei smulkiosios poligrafijos leidiniai, vaizdo ir garso įrašai bei kt. Fonde yra  3162 fiz. vnt. 1933 pavad. dokumentų (2016 m. sausio 1 d. duomenys).

Kraštotyros fondas taip pat pildomas naujai ruošiamais bei tęstiniais kraštotyros darbais: teminiais bei personalijoms skirtais kopijų aplankais apie žymius krašto žmones,  vietoves,  bažnyčias, vietovardžius, architektūros paminklus, piliakalnius,  dvarus ir kt.  Skaitykloje yra 227 kraštotyros darbai bei teminiai, personalijoms skirti kopijų aplankai. Kraštotyros darbų sąrašas.

Rajono laikraščiai saugomi nuo 1946 metų (“Tarybinis kelias” nuo 1946 iki 1962 gegužės mėn; “Gimtoji žemė” nuo 1962 gegužės mėn. iki dabar; “Ukmergės diena” nuo 1994 iki 2001 metų; “Ukmergės žinios” nuo 1999 metų iki dabar; kultūros almanachas “Eskizai” nuo 1991 metų iki dabar).

Informacija apie Ukmergės kraštą susisteminta kraštotyros kartotekoje, kurioje sukaupta apie 33 tūkst. bibliografinių įrašų.
Nuo 2003 metų biblioteka yra įsijungusi į Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) Analizinės bibliografijos posistemį ir kiekvieną savaitę eksportuoja analizinius bibliografinius įrašus iš  rajono laikraščių „Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“, Deltuvos kultūros almanacho “Eskizai” bei žurnalo "Vilkmerge.lt" į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB).

Bibliotekos elektroniniame kataloge kaupiami rajono, regioninių, respublikinių periodinių leidinių straipsnių bei kraštotyros knygų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai, o nuo 2007 metų – ir aktualiausi visateksčiai straipsniai bei kraštotyros knygų turiniai. Iš viso elektroniniame kataloge  yra 36456 automatizuotai parengti kraštotyros analizinių bibliografiniai įrašai.

Lokalioje kraštotyros analizinių bibliografinių įrašų duomenų bazėje sukaupta 14430  elektroninių dokumentų, t.y. viso teksto straipsnių iš rajono laikraščių „Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“ bei knygų turiniai (2016 m. sausio 1 d. duomenys).

Organizuojami įvairūs renginiai, skirti rajono literatų ir kraštiečių autorių kūrybos populiarinimui, svarbių krašto įvykių bei jubiliejų paminėjimui, vietos talentų kūrybos pristatymui.

Nuo 2008 m. partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame tęstiniame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „VILNIJOS VARTAI” – www.vilnijosvartai.lt – kūrime. Rengiama informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės vietoves bei pateikiamos biogramos  (trumpos biografijos) nominantų ir žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas rajone.

Kasmet sudaromas Ukmergės rajono minėtinų datų kalendorius.